INFOLINIA: +48 22 129 10 10

Regulamin korzystania z Systemu ŁoKeR

Regulamin korzystania z Systemu ŁoKeR, Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej

I. Preambuła.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu ŁoKeR – Łomżyńska Komunikacja Rowerowa, zwanego dalej ŁoKeR, działającego na terenie Miasta Łomża i Gminy Piątnica.

Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.lomza.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej. Wyciąg z Regulaminu dostępny jest także na Stacjach systemu ŁoKeR .

 II. Definicje

2.1 Regulamin lub Regulamin Systemu ŁoKeR - niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu ŁoKeR, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z systemu ŁoKeR. Klient zawiera umowę z Operatorem systemu ŁoKeR z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.

2.2 Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem systemu ŁoKeR ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej/kaucji podczas procesu rejestracji w Systemie ŁoKeR.

2.3 Operator Systemu ŁoKeR - jednostką organizacyjną, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu ŁoKeR, jest Comdrev sp. z o.o., ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek.

2.4 System ŁoKeR - działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

2.5 Filfri - dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej. Filfri jest dostawcą systemu informatycznego, w którym rejestracja jest konieczna w celu korzystania z Systemu ŁoKeR.

2.6 Klient - Użytkownik Systemu ŁoKeR, który dokonał rejestracji w Systemie ŁoKeR, na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił opłatę inicjalną/kaucję w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnastu złotych i 00/100).

2.7 Serwis Systemu ŁoKeR – obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu ŁoKeR.

2.8 Biuro Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR– Infolinia zapewniająca kontakt z Operatorem Systemu  ŁoKeR przy pomocy telefonu, pod numerem +48 22 129 10 10, poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: bok@filfri.eu

2.9 Obszar systemu - granice administracyjne Miasta Łomża, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z rowerów Systemu ŁoKeR.

2.10. Rower – podstawowy pojazd systemu ŁoKeR, służący do wypożyczenia i poruszania się w obszarze systemu po uprzednim wypożyczeniu ze stacji ŁoKeR.

2.11. Rower Cargo zwany dalej Rower Specjalny – rower służący do przewożenia dodatkowych ładunków o łącznej wadze 50kg oraz jednego dziecka. Wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Rozliczany według odrębnej taryfy

2.12. Rower Tandem zwany dalej Rower Specjalny – rower służący do przemieszczania się dwóch osób jednocześnie. Rozliczany według odrębnej taryfy.

2.13 Stacja ŁoKeR– miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu ŁoKeR, wyposażone w stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są rowery oraz terminal.

2.14 Terminal – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru znajdujące się na Stacji ŁoKeR.

2.15 Stojak – Stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego stojaka z elektrozamkiem oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower.

2.16 Identyfikator Klienta –  numer telefonu komórkowego Klienta (Login) podany podczas rejestracji oraz 4-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie ŁoKeR.

2.17 Tabela opłat – cennik usług i opłat Systemu ŁoKeR, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.lomza.filfri.eu, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach.

2.18 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie ŁoKeR, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu  ŁoKeR zgodnie z Tabelą Opłat.

2.19 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług.

2.20 Opłata inicjalna/kaucja – jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata w wysokości 19 zł uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie ŁoKeR warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu. Kwota jest w pełni do wykorzystania na pokrycie pierwszych wypożyczeń.

2.21 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty  rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu ŁoKeR według Tabeli Opłat.

2.22. Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru ŁoKeR. Wypożyczenie roweru opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.

2.223 Zwrot roweru – zakończenie korzystania z roweru w dowolnej Stacji . Zwrot roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru”.

2.24 Linka zabezpieczająca – Łańcuch z zamkiem szyfrowym służący do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.

2.25 Aplikacja mobilna – oprogramowanie systemu ŁoKeR działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowesmartfonypalmtopy czy tablety. Dostawcą Aplikacji mobilnej ŁoKeR jest Filfri.

2.26 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu ŁoKeR w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu w zakresie pojawienia się nowych funkcjonalności Systemu ŁoKeR lub nowych stacji rowerowych.

2.27 Organizator systemu ŁoKeR – Urząd Miejski, Prezydent Miasta Łomża

2.28 Mapa stacji Systemu ŁoKeR – teren miasta Łomży, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej www.lomza.filfri.eu, Stacjach rowerowych oraz w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje system ŁoKeR.

 

III Dostęp do Usługi

3.1 Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią ŁoKeR,
 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.
 • posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
 • posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

3.2. Operator Systemu ŁoKeR informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję. 

 

IV Warunki ogólne korzystania z Systemu ŁoKeR

4.1 Warunkiem korzystania z Systemu ŁoKeR jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.lomza.filfri.eu. Procedura polega na podaniu przez Klienta wymaganych, prawidłowych i prawdziwych danych personalnych (imię i nazwisko) i danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu), akceptacji postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie bezzwrotnej opłaty inicjalnej/kaucji w wysokości 19 zł.

4.2 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu ŁoKeR. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w pkt. VI poniżej.

4.3 Operator Systemu ŁoKeR wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie ŁoKeR oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.4 Warunkiem korzystania z Systemu ŁoKeR  jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 9,00 zł (słownie: dziewięciu 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru.

W przypadku chęci nabycia uprawnienia do wypożyczenia dwóch rowerów warunkiem koniecznym do wypożyczenia dwóch rowerów jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 18,00 zł brutto (słownie: osiemnastu 00/100). Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie ŁoKeR

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - wypięcia go ze Stacji, do momentu zwrotu roweru - wpięcia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji.

4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) - do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych)odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.lomza.filfri.eu (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu ŁoKeR Comdrev sp. z o.o., ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek.

4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji.

Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, w tym np. niezabezpieczenie roweru linką zabezpieczającą .

4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Łomży na obszarze określonym przez Operatora Systemu ŁoKeR, przedstawionym na stronie internetowej www.lomza.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej.

 

V Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta.

5.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu w którym Klient wypożyczył rower.

5.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru linką zabezpieczającą..

5.4. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zakończenia wypożyczenia.


5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu ŁoKeR. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.


5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu ŁoKeR przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu ŁoKeR może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu ŁoKeR (rowerów, Terminali, Stacji) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia.

Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu ŁoKeR.

5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu ŁoKeR spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient Systemu ŁoKeR.

5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.

5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient.

5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.

 

VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych


6.1 Rejestracja Klienta w Systemie ŁoKeR odbywa się na stronie www.lomza.filfri.eu i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu ŁoKeR.

6.2 Aby zarejestrować się w Systemie ŁoKeR konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem Loginem w Systemie ŁoKeR.

6.3 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu ŁoKeR.

Podczas rejestracji Klient musi zaakceptować Regulamin Systemu ŁoKeR – w celu zawarcia umowy z Operatorem Systemu ŁoKeR. Podanie danych i akceptacja Regulaminu jest niezbędna w celu założenia konta i korzystania z Systemu ŁoKeR.

6.5 Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu ŁoKeR, tj. Comdrev sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (78-400 Szczecinek), ul. Cisowa 17, NIP: 6730007963, REGON: 330055267, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000144745, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych.

6.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

 • kontakt e-mailowy pod adresem ochronadanych@filfri.eu;
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Comdrev sp. z o.o., ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek.

6.7 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu ŁoKeR wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6.8 Podstawą przetwarzania przez Operatora Systemu ŁoKeR danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Operatorem Systemu ŁoKeR a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu ŁoKeR przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Systemu ŁoKeR (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

6.9 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

 • Organizator Systemu ŁoKeR: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
 • Filfri jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej
 • podmioty działające na zlecenie Operatora Systemu ŁoKeR w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora ŁoKeR (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.),
 • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe (tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu) oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych,
 • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu ŁoKeR (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Operator Systemu ŁoKeR zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.

6.10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:

 • zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
 • zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
 • zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@filfri.eu; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu ŁoKeR.

6.11 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. trasy) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6.12 Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu ŁoKeR, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie ŁoKeR oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

6.13 Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie ŁoKeR, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu ŁoKeR. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu ŁoKeR, jak i Klientów).

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

6.14 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.

 

VII Formy płatności.

7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu ŁoKeR poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu ŁoKeR.

Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych PayU zaimplementowanego na stronie www.lomza.filfri.eu po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie ŁoKeR.


7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.

7.3. Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta są do wykorzystania w Systemie ŁoKeR i nie podlegają zwrotowi w trakcie i po zakończeniu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 12.3 Regulaminu.

 

VIII. Wypożyczenie roweru.

8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 9,00 zł brutto (słownie dziewięć 00/100).

Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR.

8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji ŁoKeR po zalogowaniu się do Systemu ŁoKeR Identyfikatorem Klienta nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w aplikacji mobilnej komunikatami.
8.3 Klient, przed wypięciem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku.

Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada przypięte do ramy zapięcie szyfrowe.

W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Systemu ŁoKeR.

8.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR podając numer boczny roweru.

8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 20 kg.

Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci.

Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.

W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.

8.7 Rower wypożyczony w Systemie ŁoKeR należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.

8.8 Rower Cargo wyposażony jest w skrzynię umieszczoną w przedniej części roweru. Skrzynia  przystosowana jest do przewozu dziecka oraz dodatkowych ładunków o łącznej wadze nie przekraczającej 50kg Rower jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, które podczas jazdy w przypadku przewozu dziecka muszą być zapięte.

8.9 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji , Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.

8.10 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu ŁoKeR, do blokowania roweru na Stacji W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.

8.11 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji , za pomocą jakiegokolwiek zapięcia.

 

IX. Czas trwania wypożyczenia.

9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat

9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych

 

X. Zwrot roweru.

10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji za pomocą wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w Stojaku .

Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez pociągnięcie roweru do siebie. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem na Terminalu.

Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie ŁoKeR i automatycznie rozliczony.

10.2 W przypadku braku wolnego miejsca na Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego elektrozamka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu linki zabezpieczającej, przypinając rower do Stojaka.

W takim przypadku zwrot roweru możliwy jest przy użyciu klawiatury Terminala znajdującego się na Stacji rowerowej oraz za pomocą aplikacji mobilnej.

10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora

 

XI Naprawy i Awarie

11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biuro Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR pod numerem telefonu +48 22 129 10 10.

W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Biuro Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.

11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu ŁoKeR przez cały czas wypożyczenia roweru.

11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis

 

XII. Opłaty

12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie www.lomza.filfri.eu, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr. 2 do Regulaminu). Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.

12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.

12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni

 

XIII. Reklamacje.

13.1 Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres: bok@filfri.eu żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

13.2 Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia stanowiącego powód reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora Systemu ŁoKeR na adres e-mail: bok@filfri.eu. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.

13.3 Prawidłowo przesłana reklamacja musi zostać wysłana z adresu mailowego podanego podczas rejestracji. Reklamacja oprócz szczegółowo opisanego zdarzenia musi zawierać dane Klienta zarejestrowanego w Systemie ŁoKeR, pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta. Dane te stanowią:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu (Login)
 • adres e-mail podany podczas rejestracji

W przypadku przedstawienia niekompletnych danych Operator zastrzega możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

 

13.4 Operator Systemu ŁoKeR rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia.

W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

13.5 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 45 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.

13.6 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu ŁoKeR zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.


13.7 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora Systemu ŁoKeR i uiszczenie należnej opłaty w terminie do 7 dni od zdarzenia.

13.8 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu ŁoKeR w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.

Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: bok@filfri.eu.

Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji.


13.9 Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu ŁoKeR nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych ewentualnych korzyści.


13.10. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, kredyty podlegające reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń.

 

XIV. Odstąpienie od umowy.


14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu ŁoKeR, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: bok@filfri.eu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

14.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.

Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.

 

XV. Wypowiedzenie umowy.

15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy bok@filfri.eu wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu ŁoKeR tj.

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu (Login)
 • adres email podany w trakcie rejestracji
 • numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Klienta środków finansowych.


15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.

15.3 Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych.

15.4 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak:

 

 • nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,
 • nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu  ŁoKeR,
 • nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

 

XVI. Postanowienia końcowe.

16.1 Korzystanie z System ŁoKeR wymaga:

 • odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
  posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
 • znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).

16.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie ŁoKeR lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta

16.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie ŁoKeR do czasu wyjaśnienia sprawy.

16.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

16.5 Regulamin wchodzi w życie od 9.06.2020 i obowiązuje do 4.11.2020

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA

 

Stosownie do wymogów punktu 3.7 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich ŁoKeR w Łomży ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ……………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..…………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:

1.       Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich ŁoKeR w Łomży, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.lomza.filfri.eu;
2.       Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych;
3.       Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu ŁoKeR
4.       Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

………………………..
(miejscowość, data)

………………………………
(imię i nazwisko)

* – niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

TABELA OPŁAT dla Rowerów ŁoKeR (kwoty brutto)

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna – 19 zł

Od 0 do 15 minuty – 0 zł

Od 15 do 60 minuty* – 1 zł
Od 61 do 120 minuty* – 2 zł
Od 121 do 180 minuty* – 3 zł
Każda następna godzina* – 4 zł

Koszt odtworzenia roweru - 2000 zł.
Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł

 

TARYFA OPŁAT DLA ROWERÓW SPECJALNYCH** (kwoty brutto)

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna – 19 zł

Każdorazowe odblokowanie roweru / rozpoczęcie wypożyczenia 2zł + (taryfa wg czasu wypożyczenia)

Od 0 do 15 minuty – 0 zł

Od 15 do 60 minuty* – 1 zł
Od 61 do 120 minuty* – 2 zł
Od 121 do 180 minuty* – 3 zł
Każda następna godzina* – 4 zł

Koszt odtworzenia roweru Tandem – 6 000 zł.
Koszt odtworzenia roweru Cargo – 12 000 zł.

Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł

*Naliczanie opłat jest sekundowe.
*Rozliczanie opłat:

- dla Rowerów ŁoKeR np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 1,00 zł + 2,00 zł = 3,00 zł

- dla Rowerów Specjalnych: np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 1,00 zł + 2,00 zł + 2,00 zł = 5,00 zł